Prezidium a komise

Prezidium:

Prezidium SVVS je pětičlenné; tvoří jej prezident a čtyři viceprezidenti. Jeho činnostmi jsou zejména svolávání pléna, schvalování úhrad provozních nákladů, revize jednotlivých zpráv a odvolávání členů, stanovení pracovních skupin k posuzování a projednávání dalších otázek. 

Prezident zastupuje SVVS samostatně.

 

Prezident zejména:

 1. jedná za SVVS v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními pléna a prezidia. Pro jednání, jehož předmětem je finanční částka převyšující 10 000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých), v každém jednotlivém případě, zastupují SVVS prezident a dva viceprezidenti společně,
 2. po schválení prezidiem je oprávněn přijímat zaměstnance SVVS, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech,
 3. odpovídá za činnost SVVS mezi zasedáními pléna,
 4. po schválení prezidiem předkládá plénu plán činnosti a rozpočet SVVS, výroční zprávu o činnosti SVVS a prezidia a zprávu o hospodaření SVVS,
 5. svolává zasedání pléna a prezidia a odpovídá za plnění jejich usnesení,
 6. v jednotlivých případech zmocňuje některého z viceprezidentů, člena nebo zaměstnance SVVS k jednání za SVVS,
 7. po schválení prezidiem uděluje čestné členství za mimořádné zásluhy v ošetřovatelství,
 8. prezident písemně deleguje své povinnosti na viceprezidenty.

 

Prvními členy prezidia byly zvoleny zakládající členky SVVS a jejich funkční období bylo jednoleté.

Další prezidium (prezident a čtyři viceprezidenti) bylo zvoleno z řad členů SVVS na následující funkční období. 

Zvolené čtvrté prezidium na období 2024/2027:

Prezidentka: 

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD.: životopis

Viceprezidenti:

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.: životopis

PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D.: životopis

PhDr. Eva Procházková, Ph.D.: životopis

Mgr. Bc. Vanda Tomášková: životopis

 

Zvolené třetí prezidium na období 2021/2024

Prezidentka: 

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD.

Viceprezidenti:

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D.

Mgr. Bc. Světluše Chabrová

Mgr. Eva Průšová

 

Zvolené druhé prezidium na období 2017/2020

Prezidentka:

Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.

Viceprezidenti:

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Mgr. Libuše Winklerová

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Mgr. Daniela Bartoníčková

 

 Zvolené první prezidium na období 2016/2017

Prezidentka:

Mgr. Jana Maňhalová

Viceprezidenti:

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Mgr. Libuše Winklerová

Mgr. Dominika Kalánková

 

Komise:

Ve SVVS při prezidiu fungují dvě komise, a to kontrolní a disciplinární.

 

Kontrolní komise:

 • je tříčlenná a je volena z řad členů SVVS,
 • ze svého středu volí předsedu, který komisi zastupuje,
 • její volební období v komisi je tříleté,
 • členové komise provádějí revizi hospodaření s finančními prostředky SVVS podle potřeby, ale nejméně jedenkrát za rok, pořizují zápis z této revize a předkládají jej prezidiu,
 • předseda se na výzvu účastní jednání prezidia,
 • při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a Stanovami SVVS.

 

Zvolení druzí zástupci kontrolní komise na období 2021/2024

Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D.   

Mgr. Blažena. Ševčíková

Mgr. Kristýna Toumová, Ph.D.

 

 

Zvolení první zástupci kontrolní komise na období 2017/2020

Mgr. Kristýna Toumová

PhDr. Radka Pokojová

Mgr. David Kimmer, Ph.D.

 

Disciplinární komise:

 • je tříčlenná a je volena z řad členů SVVS,
 • ze svého středu volí předsedu, který komisi zastupuje,
 • volební období v komisi je tříleté,
 • členové komise řeší vzniklé přestupky člena/ů SVVS související pouze s porušením povinností člena/ů SVVS v souladu s etickými kodexy pro zdravotnická povolání a Stanovami SVVS,
 • proti rozhodnutí této komise lze podat odvolání k prezidiu,
 • předseda se na výzvu účastní jednání prezidia,
 • při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a Stanovami SVVS.

 

Zvolení druzí zástupci disciplinární komise na období 2021/2024

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., 

Mgr. Libuše Winklerová

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

 

 

Zvolení první zástupci disciplinární komise na období 2017/2020

prof. PhDr. Valérie Tothová, Ph.D.

Mgr. Bc. Světluše Chabrová

PhDr. Alena Pistulková

Mgr. Daniela Bartoníčková

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.