Prezidium

Prezidium SVVS je pětičlenné; tvoří jej prezident a čtyři viceprezidenti. Jeho činnostmi jsou zejména svolávání pléna, schvalování úhrad provozních nákladů, revize jednotlivých zpráv a odvolávání členů, stanovení pracovních skupin k posuzování a projednávání dalších otázek. 

Prezident zastupuje SVVS samostatně.

 

Prezident zejména:

  1. jedná za SVVS v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními pléna a prezidia. Pro jednání, jehož předmětem je finanční částka převyšující 10 000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých), v každém jednotlivém případě, zastupují SVVS prezident a dva viceprezidenti společně,
  2. po schválení prezidiem je oprávněn přijímat zaměstnance SVVS, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech,
  3. odpovídá za činnost SVVS mezi zasedáními pléna,
  4. po schválení prezidiem předkládá plénu plán činnosti a rozpočet SVVS, výroční zprávu o činnosti SVVS a prezidia a zprávu o hospodaření SVVS,
  5. svolává zasedání pléna a prezidia a odpovídá za plnění jejich usnesení,
  6. v jednotlivých případech zmocňuje některého z viceprezidentů, člena nebo zaměstnance SVVS k jednání za SVVS,
  7. po schválení prezidiem uděluje čestné členství za mimořádné zásluhy v ošetřovatelství,
  8. prezident písemně deleguje své povinnosti na viceprezidenty.

 

Prvními členy prezidia byly zvoleny zakládající členky SVVS a jejich funkční období bylo jednoleté.

Další prezidium (prezident a čtyři viceprezidenti) bylo zvoleno z řad členů SVVS na následující tříleté funkční období. 

Zvolené třetí prezidium na období 2021/2024

Prezidentka: 

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD.: životopis

Viceprezidenti:

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.: životopis

PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D.: životopis

Mgr. Bc. Světluše Chabrová: životopis

Mgr. Eva Průšová: životopis

 

Zvolené druhé prezidium na období 2017/2020

Prezidentka:

Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.

Viceprezidenti:

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Mgr. Libuše Winklerová

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Mgr. Daniela Bartoníčková

 

 Zvolené první prezidium na období 2016/2017

Prezidentka:

Mgr. Jana Maňhalová

Viceprezidenti:

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Mgr. Libuše Winklerová

Mgr. Dominika Kalánková

Mgr. Daniela Bartoníčková

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.