Členství

Členem SVVS může být osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, národnosti, náboženského nebo politického přesvědčení, či sociálního postavení; přičemž musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství či jiném příbuzném oboru nebo být studentem vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Členství ve SVVS je dobrovolné a vzniká:

  • vyplněním registračního formuláře
  • vložením příloh (kopie vysokoškolského diplomu a doklad o kvalifikaci sestry; potvrzení o studiu na vysoké škole; případně obojího) 
  • zaplacením členského příspěvku.

Registrační formulář lze vyplnit vyplnit elektronicky na našich webových stránkách, včetně nahrání příloh/y, nebo jej lze v písemné podobě s náležitými přílohami odeslat na adresu sídla SVVS (J. Boreckého 1167/27, 370 11, České Budějovice).

Registrační formulář OnLine

Registrační formulář ke stažení:

Členský příspěvek činí pro:

  • Fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru 600,- Kč na jeden kalendářní rok, t.j. 50, - Kč na měsíc.
  • Studenty (včetně distančních a kombinovaných forem studia), členů na rodičovské dovolené a důchodce je stanoven příspěvek ve výši 240,- Kč na jeden kalendářní rok, t.j. 20, - Kč na měsíc.

Členský příspěvek musí být uhrazen do 31. ledna daného roku, nejpozději však do konce prvního čtvrtletí daného roku (pokud příspěvek nebude uhrazen do 31. ledna daného roku, budete upozorněni prostřednictvím emailu na jeho neuhrazení; pokud se tak nestane ani do konce prvního čtvrtletí daného roku, budete ze spolku automaticky vyloučeni).

Při úhradě členského příspěvku jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka.

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.