Plénum

Plénum SVVS je orgán s nejvyšší rozhodovací pravomocí a tvoří jej všichni členové SVVS. 

Každý člen tvoří Plénum SVVS.

 

Plénum:

  1. schvaluje a mění Stanovy SVVS,
  2. schvaluje zprávy prezidenta o činnosti, plán činnosti, rozpočet a zprávu o hospodaření,
  3. schvaluje zprávu předsedy kontrolní komise,
  4. na návrh prezidia schvaluje pracovní skupiny,
  5. na návrh prezidia deleguje zástupce SVVS do národních a mezinárodních institucí a orgánů.

 

Řádná zasedání pléna se konají minimálně jednou za rok a o jeho průběhu se pořizují zápisy. Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina členů SVVS s hlasovacím právem nebo po 15 minutách od začátku plánovaného zahájení jednání s počtem přítomných členů. Právo hlasovat má každý člen SVVS, který je na zasedání přítomen. Hlasování může proběhnout i mimo zasedání a to prostřednictvím elektronické pošty, proto je nutné sledovat vlastní elektronickou poštu. Výsledek tohoto hlasování je poté bezprostředně rozeslán všem členům a je uveden v zápise z jednání.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.