Co děláme

Účel SVVS

 1. Podpora vědeckého ošetřovatelství v rámci výkonu povolání sestry – všeobecné i dětské (dále jen „sestra“) a vysokoškolského vzdělávání v ošetřovatelství v České republice.
 2. Sdružování vysokoškolsky vzdělaných sester nebo osob připravujících se vysokoškolským studiem na výkon povolání v ošetřovatelství.
 3. Zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřovatelství.

 

 Hlavní činnosti SVVS

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

 1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství,
 2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče,
 3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči,
 4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů,
 5. spolupráci s ostatními spolky a organizacemi zdravotnických povolání,
 6. spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami v oblasti profesionální přípravy a v rámci poskytování zdravotních služeb (poskytovateli zdravotních služeb, pacientskými organizacemi, pojišťovnami aj.).

 

Činnost SVVS se orientuje na následující 3 kategorie členů:

 • vysokoškolsky vzdělané sestry v ošetřovatelství,
 • vysokoškolské pedagogy aktivně se podílející na výuce programu ošetřovatelství,
 • studenty vysokoškolského studia ošetřovatelství.

 

Na naší činnosti se může podílet každý, komu není lhostejná stávající situace desegmentace kompetencí sester ve vazbě na dosažený stupeň vzdělání. Ti, kteří podporují vysokoškolské vzdělání sester, chtějí se dále vzdělávat a podílet se na vytváření moderní ošetřovatelské profese.

 

Dále o činnostech viz. přiložený soubor – Cíle aktivit SVVS

Tagy: svvs, Péče

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

 1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
 2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
 3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
 4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.