David Školoudík

BIOGRAFIE: 

 • Narozen 2. března 1972 v Havířově
 • Absolvent Lékařské fakulty UP v Olomouci
 • 2002 – atestace II. stupně z neurologie
 • 2007 – Ph.D., 2009 – docent, 2014 – profesor v oboru neurologie
 • Pedagogické a akademické působení
  • 1999-2001 – VOŠ zdravotnická v Ostravě
  • 2005-2012 – Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
  • 2012-2013 – Lékařská fakulta Ostravské univerzity – přednosta Ústavu kraniofaciál-ních oborů
  • 2014 dosud – Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci – proděkan
  • 2016 dosud – Ředitel Centra vědy a výzkumu UP v Olomouci
 • Vědecká činnost
  • Autor 3 monografií, spoluautor 1 monografie, autor či spoluautor 9 kapitol v mono-grafiích, autor 77 a spoluautor 99 vědeckých článků převážně v impaktovaných časopisech, autor více než 200 přednášek a posterů
  • Hlavní řešitel 6 a spoluřešitel 10 grantových projektů
  • 796 citací v WoS, h-index WoS: 14; h-index Scopus: 17
 • Ocenění
  • Laureát ceny Českého literárního fondu (Cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v roce 2003; Haškovcovy ceny Nadace Paula Janssena za nejlepší publikaci v oboru neurologie v roce 2003; Hennerovy ceny za nejlepší práci v oboru neurologie autorů do 35 let v letech 1999, 2004, 2012 a 2013; ceny České neurologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci v letech 2016 a 2017; M. Spencer Poster Award na 13th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Budapešť, Maďarsko, 2007
 • Členství
  • Člen výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP; Fellow of the European Stroke Organisation (FESO); člen the European Neurological Society; člen the World Stroke Organisation; editor časopisu Neuro3; člen Editorial Board of journal Neurologia, člen Advisory Board of Ultrasound in Medicine and Biology; člen European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics; člen European Academy of Neurology; člen Management group of Neurosonology panel.

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Ošetřovatelství je sice ve srovnání s lékařstvím významně mladší obor, ale je pravděpodobné, že jeho rozvoj bude do budoucna rychlejší a výraznější. Zdravotnictví je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející oblast. Množství diagnostických a terapeutických metod se rozšiřuje geometrickou řadou, a to především díky rozvoji informačních technologií. Což přináší samozřejmě významný pokrok v léčbě mnoha onemocnění s prodloužením délky i kvality života obyvatel, ale na druhou stranu také mnoho problémů. Jedním z nich je zvyšující se nedostatek kvalitních pracovníků, nejen lékařů, ale také nelékařských pracovníků. Je velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti budou lékaři provádět jen specializované diagnostické a terapeutické procedury a pracovníci v nelékařských oborech budou jejich současnou práci postupně přebírat. Tím budou vzrůstat nároky na vzdělání a praxi nelékařských pracovníků, tedy i všeobecných sester. Pravděpodobně bude dále probíhat štěpení jednotlivých nelékařských oborů podle potřeb vzdělání a praxe a budou vznikat i obory nové. 

 

Jak byste charakterizoval současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Postavení všeobecných sester v ČR není odpovídající kladeným nárokům na toto povolání, ale odpovídá stavu naší společnosti. Ke zlepšení tohoto postavení a správnému vnímání náplně práce všeobecné sestry občany ČR, tedy změně všeobecně v médiích prezentovaného názoru, že sestra má roznášet jídlo a utírat zadky, může vést jen aktivní práce všeobecných sester včetně celospolečenských a politických aktivit a aktivní prezentace v mediích. Jen tento aktivní přístup na všech úrovních může vést ke zvýšení prestiže nelékařských oborů včetně ošetřovatelství.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Vzhledem k narůstajícím nárokům na některé nelékařské pracovníky bude tomuto trendu potřeba přizpůsobit do budoucna i jejich vzdělávání. Budeme v péči o pacienty potřebovat jak pracovníky bez maturity, pracovníky s maturitou, pracovníky s vyšším odborným vzděláním, ale i bakalářským, magisterským a doktorským vzděláním. Tomu bude potřeba upravit legislativu (vytvořit názvy a pracovní náplně pro tyto pracovníky, tak aby tu nebyly jen ošetřovatelky/sanitářky a všeobecné sestry) a systém vzdělávání. Rozdělení vzdělávání sester na vzdělávání na vyšších odborných školách i na univerzitách by mohl být do budoucna výhodný, ale jen v případě, že absolventky a absolventi obou typů vzdělávání budou mít jiné pravomoci (měli by být tyto profese nazývány jinak) a s tím spojené rozdílné finanční ohodnocení.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Tento počin je určitě velmi pozitivní. Pro zlepšení postavení všeobecných sester je potřebný silný protiklad středoškolsky vzdělaných sester, které v současnosti nebudou mít potřebu podporovat vysokoškolské vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Z jejich pohledu budou bakalářky a magistry ošetřovatelství velkou konkurencí v kariérním postupu.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Jak jsem již zmínil výše, čtyři kategorie jsou v současnosti minimum a do budoucna by bylo s výhodou ještě dále tyto kategorie rozšířit. Především tu chybí kategorie pro magistry ošetřovatelství a pak i pro doktorky ošetřovatelství. Samozřejmě v současnosti je počet takto vysoce vzdělaných všeobecných sester velmi malý, ale do budoucna by se mohl výrazně zvýšit a pro zatraktivnění dalšího zvyšování vzdělání by bylo velmi žádoucí nabídnout také jistý kariérní postup a vyšší finanční ohodnocení. A samozřejmě je potřeba rozlišit absolventky a absolventy vyšších odborných škol a bakalářských studijních programů na vysokých školách.

 

Chcete něco dodat?

Přeji oboru ošetřovatelství rychlé zlepšení jeho postavení jak v očích obyvatel, tak v rámci legislativy a finančního ohodnocení. Větší aktivita zdravotních sester v soukromém sektoru poskytování zdravotní péče a také ve vlastním podnikání, by mohla být také přínosná pro zvýšení kreditu oboru a zvyšování finančního ohodnocení nelékařských pracovníků.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.