Jitka Němcová

BIOGRAFIE:

  • *1961; doc. PhDr., PhD.   
  • Rektorka VŠZ, o. p. s. (http://www.vszdrav.cz )
  • místopředseda ČKR pro legislativu a vnitřní záležitosti
  • Členka Vědecké rady FZS TU v Liberci a FZS ZČU v Plzni
  • místopředsedkyně Sdružení škol terciárního vzdělávání
  • Člen redakční rady vědeckého časopisu Zdravotnictví a Sociální práce
  • 2006–2011 místopředseda Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání při MŠMT
  • 2006-2011 předsedkyně Správní rady obecně prospěšné společnosti „Úspěšné dítě“
  • 2011 – finalistka soutěže Sestra roku v oblasti věda a výzkum
  • 2005 - finalistka soutěže Manažer roku

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Práce zdravotnických pracovníků je vysoce odborná činnost, která v případě jejího správného provedení přináší zdravotníkům dobrý pocit, pocit radosti a štěstí pacientům a společnosti významné benefity. V případě nekvalitního a neodborného provedení přináší ovšem nenahraditelné ztráty bez výjimky všem.

 

Jak byste charakterizoval/a současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Prestiž povolání sestry ve společnosti v čase přirozeně narůstá se zvyšujícím se věkem dožití a tím narůstající potřebou ošetřovatelské péče. Kompetence všech kategorií zdravotnických pracovníků by měly být pregnantně specifikované, mělo by docházet k jejich zvyšování a samotní zdravotníci by je měli ve vlastním zájmu dodržovat. Velký úkol stojí před všemi úrovněmi managementů nemocnic.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Mediální prezentace různých aktérů, kteří se vyjadřují ke vzdělávání sester, se většinou omezují na hodnocení práce sester ve smyslu, že jde o práci, která je fyzicky a psychicky velmi náročná. Myslí si, že tím dostatečně empaticky vyjadřují sestrám svoji podporu. Málokdo však zdůrazňuje, že je to především vysoce erudovaná činnost, která musí být podložena hlubokými odbornými znalostmi.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Jako vyvrcholení emancipačního úsilí sester, které nenalezly dostatečnou podporu u legitimních orgánů.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Jako funkční a manažersky propracovaný systém, který přináší do péče vysokou efektivitu a finanční úsporu. V současném zdravotnictví však postrádám jeho naplnění, protože se nepodařilo stanovit optimální počty úvazků pro jednotlivá oddělení. Důvody jsou pochopitelně více či méně objektivní a v tomto smyslu je s nimi také nakládáno.

 

Chcete něco dodat?

V současné době jsou přijímána krátkozraká populistická řešení, která nejsou podložena seriózními statistikami a neopírají se o koncepční materiály. Schvalovány jsou zákony, které nemají podporu odborné veřejnosti, profesní organizace a dokonce ani odborové organizace. Oponenti jsou dehonestováni a chybí tvořivá a korektní spolupráce. Potlačován je myšlenkový potenciál lidí a vše se řeší z pozice síly bez respektování očekávatelných dopadů. V současné společnosti začínám postrádat osobní a občanskou odpovědnost.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.