Komise

Ve SVVS při prezidiu fungují dvě komise, a to kontrolní a disciplinární.

 

Kontrolní komise:

 • je tříčlenná a je volena z řad členů SVVS,
 • ze svého středu volí předsedu, který komisi zastupuje,
 • její volební období v komisi je tříleté,
 • členové komise provádějí revizi hospodaření s finančními prostředky SVVS podle potřeby, ale nejméně jedenkrát za rok, pořizují zápis z této revize a předkládají jej prezidiu,
 • předseda se na výzvu účastní jednání prezidia,
 • při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a Stanovami SVVS.

 

Zvolení druzí zástupci kontrolní komise na období 2021/2024

Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D.   

Mgr. Blažena. Ševčíková

Mgr. Kristýna Toumová, Ph.D.

 

 

Zvolení první zástupci kontrolní komise na období 2017/2020

Mgr. Kristýna Toumová

PhDr. Radka Pokojová

Mgr. David Kimmer, Ph.D.

 

Disciplinární komise:

 • je tříčlenná a je volena z řad členů SVVS,
 • ze svého středu volí předsedu, který komisi zastupuje,
 • volební období v komisi je tříleté,
 • členové komise řeší vzniklé přestupky člena/ů SVVS související pouze s porušením povinností člena/ů SVVS v souladu s etickými kodexy pro zdravotnická povolání a Stanovami SVVS,
 • proti rozhodnutí této komise lze podat odvolání k prezidiu,
 • předseda se na výzvu účastní jednání prezidia,
 • při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a Stanovami SVVS.

 

Zvolení druzí zástupci disciplinární komise na období 2021/2024

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., 

Mgr. Libuše Winklerová

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

 

 

Zvolení první zástupci disciplinární komise na období 2017/2020

prof. PhDr. Valérie Tothová, Ph.D.

Mgr. Bc. Světluše Chabrová

PhDr. Alena Pistulková

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.