Sestry by měly být vzdělané

Sestry by měly být vzdělané

O vzdělání sester a jeho důležitosti....

Nefarmakologické postupy v kardioprevenci

Nefarmakologické postupy v kardioprevenci

Vážení členové i nečlenové, dovolujeme si Vás upozornit na konání...

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

  1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.